Ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten van Het Bolwerk werken samen aan de opvoeding van de kinderen.
Daarom vinden we het belangrijk dat de ouder(s)/verzorger(s) betrokken worden bij de school.

Door goed contact weten de ouder(s)/verzorger(s) ook waar de leerlingen en leerkrachten op school mee bezig zijn.

Informatie

Via onze schoolgids wordt u van informatie voorzien. Daarnaast kunt u via deze website de jaarlijkse informatiegids (vakantierooster enz) inzien.

We organiseren in het begin van een schooljaar een kennismakingsavond, veelal voor nieuwe ouders. Daarnaast houden alle groepsmentoren in de eerste weken van een schooljaar intakegesprekken met ouder(s)/verzorger(s): wat verwacht u van ons en wat verwachten wij van u.

Tweemaal per schooljaar wordt u uitgenodigd om vorderingen en resultaten op school en in de stage te bespreken met de groepsleerkracht.

We houden huisbezoeken voor alle groepen, vóór de kerstvakantie. Indien nodig kunnen meerdere huisbezoeken worden afgesproken.

Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid om met leerkrachten of directeur eventuele vragen of opmerkingen te bespreken.

Inspraak ouders in de school

De medezeggenschapsraad (MR).

Alle ouders kunnen meedenken, mee praten over de school. Dit kan via de medezeggenschapsraad. In deze raad zitten 3 ouders. Je kunt voor drie jaar in de MR worden gekozen. Ook 3 teamleden maken deel uit van de medezeggenschapsraad.
De directeur is oproepbaar als (bestuurs)adviseur. De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. De ouders in de MR kunnen desgevraagd ook onderwerpen of zaken inbrengen die door u worden aangedragen. Vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.